Funcționarul public are dreptul, PE lângă indemnzația de concediu, la o primă égală cu salariul de bază DIN Luna anterioară plecării în concediu, Care se impozitează separat. Funcționarii publici Care urmează forme de perfecționare profesională, a căror durată este mai mare de 90 de zile Într-un an calendaristic, organiser în Ţară sau în străinătate, finanțate DIN Comisiei de stat sau Comisiei local, sunt obligați să se angajeze în scris că vor lucrative în administrația publică între 2 și 5 Ani de la Terminarea programelor, proporțional cu numărul zilelor de perfecționare profesională, Dacă pentru programul respectiv nu este prevăzută o altă perioadă. Legea Nr. Legea Nr. Comisia de disciplină poate desemna unul sau mai mulți Membri și, după caz, poate solicita compartimentelor de contrôle DIN cadrul autorităților sau instituțiilor publice să cerceteze faptele sesizate și să prezinte rezultatele activității de cercetare. Funcționarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum și confidențialitatea În legătură cu faptele, Informaţiile sau documentele de Care UAI cunoștință în exeritarea funcţiei publice, în condițiile Legii, Cu excepția informațiilor de interes public. Legii Nr. Prezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, Cu excepția prevederilor art. Pentru participarea la concursul de recrutare organis pentru Ocuparea funcțiilor publice de conducere, candidații trebuie să fi absolvit Studii de Masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, Management ori în specialitatea studiilor necesare exeritării funcției publice. Funcționarii publici au obligația de a rezolva, în termenele STABILITE de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate. Hotărârii Guvernului Nr. Fișa postului aferentă funcției publice se anexează la aux administrativ de numire, iar o copie a acesteia se înmânează funcționarului public.

Funcționarul public este persoana numită, în condițiile Legii, Într-o funcție publică. Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcționarului public, pentru un interes Personal legitim, în Alte cazuri destept cele prevăzute la alin. Concursul pentru admis la programele organiser în condițiile Legii pentru obținerea statutului de Manager public se organizează și se gestionează de instituţiile abilitate potrivit Legii să organizeze astfel de programe, Cu avizul agenției naționale a Funcționarilor publici. Funcționarii publici beneficiază de asistență medicală, proteze și medicamente, în condiţiile Legii. Perioada suspendării raporturilor de serviciu în condițiile art. Funcționarii publici Care, potrivit légii, sunt obligați să Poarte uniformă în timpul serviciului o primesc gratuit. Condițiile de participare și procedura de organizare a concursului se stabilesc potrivit Legii. Depunerea jurământului prevăzut la alin. Funcționarii publici pot, în mod Liber, să înființeze organizații sindicale, să Adere la ELE și să exercer de la lisse mandat în cadrul acestora. Legea Nr. Autoritățile și instituțiile publice au obligația să asigure funcționarilor publici condiții normale de Muncă și igienă, de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea Fizică și psihică. Legii Nr.